Datum konání

17/05/2018 - 20/05/2018    
10:00 - 18:00

Místo

KC Domovina
Na Maninách 1525/32a, Praha 7

Typ kurzu

Postgraduální kurz pokročilé kraniosakrální biodynamické praxe – 3. stupeň:

Podmínky přihlášení:

Zúčastnili jste se kurzu č. 1 a 2 (případně pouze kurzu č.1) v Basileji či v Praze, nebo jste absolventem či studentem mentorského kurzu biodynamického kraniálního doteku, bez výjimek.

V kurzu č. 3 prozkoumáme sestup vědomí (Šiva) do buněk v našem těle, díky kterému dochází ke sjednocení těla s Láskou (Šaktí). Aby mohlo na takto hluboké úrovni dojít k sestoupení do těla, je třeba důkladně projít skryté aspekty našeho stínu, které brání vtělení čirého vědomí, které se pak přirozeně sjednotí s univerzální Láskou v našem těle.  

Zůstaneme-li přítomní a dokážeme-li co nejhlouběji vnímat intenzitu našich emocí, dojde k  transmutaci ve stabilní kvalitu přítomnosti, s jejíž pomocí se dokážeme setkat, rozpoznat, přijmout, identifikovat, být přítomní a otevření k našemu stínu, který vzniká v důsledku zásadního erotického zranění neboli ústředního životního zranění (Grail Wound – zranění svatého grálu).

Naše klíčové erotické zranění

Je možné, že naše klíčové erotické zranění (neboli Grail Wound) je nejbolestivější událostí našeho života. V raném věku jsme byli poprvé náhle odděleni od našeho Erotu. S příchodem klíčového erotického zranění dojde nejen k roztříštění našeho vědomí, ale vytvoří se též struktura naší osobnosti, která se brání celistvosti. Ústřední životní zranění v nás vytváří otisk hlubokého a skrytého děsu, který odděluje a odvrací naše vědomí od tělesného svazku čirého vědomí a univerzální Lásky. Toto podvědomé odvrácení je nevinné: ego se děsí toho, že když se otevře Lásce, tak znovu prožije nesnesitelnou bolest klíčového erotického zranění.  

Jedním z projevů klíčového erotického zranění je, že se v našem těle a v základní substanci rozprostřou vzorce obrany, které vytvářejí strukturu naší osobnosti. V té se projevují specifické vzorce chování, jež brání volnému proudění Erotu v našem těle.  

Eros je pak ovládán naším stínem, je používán k plnění narcistických potřeb ega a sobeckým ziskům. Přítomnost sobeckého narcistického chování je znakem toho, že naši vůli ovládá právě ono ústřední životní zranění. Je-li naše vůle ovládána ústředním životním zraněním, nazýváme to hadem. Had vypovídá o zneužití posvátné síly kundalíní, tedy tvořivé životní síly druhé čakry. Had projektuje náš Eros či kundalíní na druhé lidi tak, že s nimi manipuluje a svádí je jako objekty, kterými se živí.

Zeptáme-li se hada: „Komu slouží svatý grál?”, odpoví: „Mě.”

Had

Foto: Pixabay

Had zneužívá Eros k plnění potřeb našeho ega, což je pravý opak toho, co buddhisté nazývají správné použití vůle. Ovládá-li had naši vůli, což je naše osobní kundalíní, Šaktí či Eros, zneužívá ji tak, aby od ostatních „brala.“ Had na jedné straně používá Eros prostřednictvím jemných forem kontroly, manipulace, šarmu, charizmatu, svádivé řeči těla, nejasných způsobů komunikace, sexuálních narážek, laškování či odmítání, chování dravce-predátora, klamu a dalších „návnad“ se sexuálním podtextem nebo ovládajících taktik. Na druhé straně had také působí z pozice omezení a disociace. Z tohoto moderního postoje říkáme: „Nejsem svým tělem. Nejsem svými myšlenkami, nejsem svými emocemi, nejsem svými vjemy…. skutečné je pouze Já.“ To je klasický způsob duchovního vyhýbání, které nás ponechává radostně prodlévat v prázdnotě, což vede k ještě hlubšímu hypermaskulinnímu a disociativnímu zranění, jež nazýváme hyperfeminita.

 

 

Hyperfemininní dispozice

Foto: PIxabay

V kurzu č. 1 a 2 jsme detailně prozkoumali hypermaskulinní dispozici a v kurzu č. 3 prozkoumáme jednu z jejích hlubších podob, hyperfemininní dispozici, která je v současné době duchovně zaměřeného new age rozšířená jako epidemie. Hyperfeminitu můžeme popsat jako stav, kdy se v nás ženský princip „splaší,“ což znamená, že funguje tak, aniž by byl ukotven v těle a nemá centrum ve střední linii. V new age duchovních kruzích se toto považuje za stav svobody, ve skutečnosti však hyperfemininní dispozice funguje na základě hlubokého skrytého strachu, který ochromuje vůli a nedovoluje nám setkat se tváří v tvář s intenzitou, s vnitřním nepohodlím, konfrontovat se s konflikty, pro něco se rozhodnout, vytvořit si vlastní názor, dostát našim závazkům či naplnit to, co je naším životním posláním. Hyperfemininitu často popisujeme jako „plynutí s proudem,“ ve skutečnosti se však jedná o to, že člověk  uvízne na periferii, ocitá se na pospas životním změnám, bez půdy pod nohama či vlastního středu a cítí se ztracený, zmatený, smutný a osamělý. Smutné je, že se v této souvislosti také vyskytují záhadné chronické zdravotní potíže.  

Ať se tedy jedná o narcisistní zneužití vůle či o disociativní vyhýbání se, v obou případech se jedná o projev hypermaskulinního zranění. U obou projevů had efektivním způsobem brání uskutečnění naší spektrální celistvosti, což nás ochuzuje o radost z posvátného svazku mezi tělem, čirým vědomím a univerzální Láskou, na což máme všichni právo.

V kurzu 1 a 2 jsme procvičovali dispozici.

Dispozice

Zaměříme se směrem dovnitř, vnímáme, co je zde přítomné a zároveň to necháme být, dovolíme tomu být takové, jaké to je a spočineme v otevřeném prostoru srdce,  v prostoru “nevědění.”

V kurzu č. 3 se dále naučíme:

Smyslným způsobem sjednotit Vědomí a Lásku ve svém těle, plně se identifikovat s projevy našeho stínu, zvláště s těmi nejhlouběji skrytými stíny, kterých se nejvíce děsíme.

Toto je brána do prostoru vtělení, kde tělo je Láska.

Varování

Tento kurz je specificky určen těm, kteří upřímně touží po uskutečnění fáze dovršení, k čemuž je zapotřebí velmi důkladného setkání s nejhlubšími aspekty našeho stínu, které bránily sestoupení Vědomí do buněk v našem těle tak,  aby mohlo dojít k naprostému sjednocení těla a Lásky.

Máte-li ve svém srdci odvahu, jste-li ochotní a toužíte-li po tom se plně identifikovat se všemi aspekty vašich nejskrytějších stínů, být s nimi přítomní a sjednotit se s nimi, bude pro vás tento kurz velice prospěšný.

Cena workshopu: Do 31/3 je pro cena pro člena asociace 9 000,- a běžné vstupné 10 000,-. Po tomto datu je cena 10 000,- (člen ČKA) a 11 000,- (běžné vstupné).

Storno podmínky:

Do 31/3 vracíme kurzovné v plné výši.

Mezi 1/4 a 30/4 vracíme 50% kurzovného.

Po 1/5 kurzovné nevracíme. Děkujeme, že naše podmínky respektujete.

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.