Literatura

Stále se rozšiřuje nabídka literatury věnované kraniosakrálním přístupům a dalším blízkým tématům.

Kromě titulů v českém jazyce, jsou zde uvedeny i další v původním vydání v angličtině.

VYBRANÉ TITULY V ČEŠTINĚ

Kraniosakrální biodynamika

Informace pro klienty

Informační brožura pro klienty a širokou veřejnost. Stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí lidského psychofyzického systému na terapeutické sezení, s možnostmi využití a přínosy biodynamiky pro klienty a pacienty.

Ticho a klid

Kraniosakrální biodynamika a evoluce vědomí

Kniha Ticho a klid je syntezí energetické medicíny těla a mysli, nejmodernější vědy a velmi vyspělé práce s tělem. Zkoumá tělo jako projev a prostředek k vývoji vědomí prostřednictvím kraniosakrální terapie. V této průkopnické knize nám Charles Ridley představuje metodu Breath of Life Cranial Touch (doslovný překlad: Kraniální dotek Dechu života), nemedikální integrální přístup k biodynamice. Nevysvětluje klinickou aplikaci kraniosakrální terapie, ale spíše praxi “nedělání” a naslouchání, kde se Dech života zcela ujímá vedení.

Díky cvičením obsaženým ve knize Ticho a klid mohou kraniosakrální terapeuté zdokonalit své dovednosti, popsané přístupy však můžeme použít pro jakoukoliv léčebnou techniku, ať již je to akupunktura, homeopatie, psychoterapie, naturopatie, medicína, spirituální léčení, práce s tělem, pohyb či Somatic Experiencing ®. Dech Života tělo stvořil a léčí ho, bez ohledu na to, skrze jakou modalitu působí.

 • Autor: Charles Ridley

 • Počet stran: 244

Základy kraniosakrální biodynamiky

Dech Života a základní dovednosti. Díl první

Praxe kraniosakrální biodynamiky není jen technikou vytvořenou člověkem na základě dobré myšlenky, ale je založena na jednoduchém a hloubkovém pozorování způsobu, jakým léčí příroda. Zahrnuje praktické postupy, jak se orientovat na přírodní síly, jež organizují naši formu a funkci, i na způsoby, jak podpořit priority jejich léčivých záměrů. Tato metoda byla postupně vyvinuta na základě otevřeného učení a pozorné přítomnosti praktikantů pracujících pomocí rukou, kteří v oboru působili v průběhu celého století.

Zakladatel Karuna Institutu Franklyn Sills, jeden z průkopníků tohoto přístupu, významně přispěl k rozvoji této praxe. Tato nejnovější autorova kniha zřetelně a výstižně orientuje čtenáře na biodynamické chápání kraniosakrální práce a ukazuje, jak mohou být tyto principy léčby aplikovány v klinické praxi.

 • Autor: Franklyn Sills

 • Počet stran: 408

Kraniosakrální biodynamika

Seznámení s biodynamickým přístupem kraniosakrální terapie

Kniha srozumitelně zpřístupňuje poměrně složitý obor kraniosakrální terapie a zaměřuje se především na jeho duchovní rozměr a na práci s dynamickými silami a energiemi v těle. V tomto uceleném svazku předkládá Roger Gilchrist stručný přehled historického vývoje kraniosakrální terapie i její současné situace a nastiňuje význam kraniosakrální praxe v systému zdravotní péče. Autor odpovídá na široké spektrum otázek, které často vyvstávají mezi klienty a praktikujícími. Tato kniha poskytuje základní přehled principů a dovedností kraniosakrální práce praktikantům, studentům, zdravotníkům, ale i pacientům a klientům.

 • Autor: Roger Gilchrist

 • Počet stran: 194

Dech života

Moudrost skrytá v těle

Velmi dobrá kniha, která poskytuje ucelený úvod do kraniosakrální biodynamiky. Bohužel se nedočkala odborného překladu a není dodržen úzus základních biodynamických pojmů v prostředí české biodynamiky používaných. Použité pojmy jsou zavádějící a neposkytují jasnou informaci. Z tohoto důvodu v českém překladu bohužel nelze doporučit.

 • Autor: Michael Kern

Probouzení tygra

Léčení traumatu

Kniha srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní události. Najdeme zde řadu cvičení, která nám pomohou zaměřit se na tělesné vjemy. Budeme-li těmto vjemům věnovat více pozornosti, můžeme trauma léčit.

Trauma očima dítěte

Základní pravda, kterou autoři v knize přinášejí, je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého. To, kdo jsme, je důležitější než to, co děláme. Přesněji řečeno, to, kdo jsme tváří v tvář znepokojivé situaci, ovlivní podobu i následky toho, co děláme.

Levine a Klineová nám dávají příležitost naučit se léčit trauma tím, že budeme následovat toho nejlepšího učitele: naše vlastní tělo a pocity. Techniky „prevence“ traumatu, které Levine a Klineová v této knize přinášejí, jsou dokonalé svou moudrostí a jednoduchostí, pozorností k detailu, tím, jak postupujeme krok za krokem, a jasnými principy toho, jak jich použít. Autoři dbají na to, aby byly tyto principy využívány praktickým způsobem tak, aby mohly být naplněny specifické potřeby dětí v různých stádiích vývoje, od raného dětství po dospívání.

Jemným dotykem

Když se malé děti necítí dobře, když křičí, trpí kolikou nebo záchvaty úzkosti, kraniosakrální terapie dokáže jejich potíže zmírnit nebo je zcela uzdravit. Tato kniha seznámí čtenáře se zásadami šetrné tělesné péče o kojence a malé děti a ukáže, jak může terapeut dítěti citlivě pomáhat při překonávání fyzických i psychických obtíží. Kraniosakrální terapie přispívá k budování pocitu důvěry a bezpečí a pomáhá vyrovnat se i s následky komplikovaného porodu. Harmonizuje centrální nervový systém dítěte, posiluje jeho organismus a umožňuje dítěti plně rozvinout vlastní životní energii.

 • Autor: Etienne Piersman

Tělo nezapomíná

Psychofyziologie a léčba traumatu

Tělo nezapomíná, kniha plná poutavých případových studií, spojuje tělo a mysl v léčení posttraumatické stresové poruchy. Zaujme odborné lékaře, výzkumníky, studenty i běžné čtenáře. Pro klinické lékaře i jejich pacienty má obrovskou hodnotu pochopení psychofyziologie traumatu a vědomí, co dělat s jeho projevy. Tato kniha přináší moderní pojetí jeho fyziologie, nebo» jasně osvětluje působení traumatu na tělo a fenomén somatické paměti. V současné době panuje názor, že lidé, kteří byli nějakým způsobem traumatizovaní, si nesou určitou skrytou vzpomínku na traumatizující události ve svém mozku a těle. Tato vzpomínka se často projevuje v symptomatologii posttraumatické stresové poruchy jako noční můry, vzpomínky (flashbeck), vyděšené reakce a disociativní chování. V zásadě je to tak, že tělo traumatizovaného jedince nechce být ignorováno.

Rothschildová redukuje propast mezi vědeckou teorií a klinickou praxí a buduje most překlenující mezery mezi verbální a tělovou terapií a zároveň prezentuje principy a bezdotykové techniky, jejichž prostřednictvím je možné být vůči tělu chápaví a uznat jeho nároky. S ohledem na jejich relevantnost pro klinické odborníky sjednocuje současné znalosti z psychobiologie stresové reakce jak v běžně náročných situacích, tak v průběhu extrémního a dlouhodobého traumatu. To dává zástupcům všech oborů základ pro uvažování o původu příznaků, jež se projevují u jejich klientů, a začlenění pohledu na tělo do jejich praxe. Somatické techniky jsou vybrány s ohledem na větší bezpečnost terapie traumatu při současném zvýšení integrace mysli-těla.

 • Autor: Babette Rothschildová

VYBRANÉ TITULY V ANGLIČTINĚ

Stilness

Biodynamic Cranial Practice and the Evolution of Consciousness

Charles Ridley je znám tím, že vyvinul nemechanickou a nemedicínskou formu kraniosakrální biodynamiky. V knize Stillness, popisuje tři základní typy této práce – biomechanickou, funkční a biodynamickou. Vysvětluje požadavky a úskalí jednotlivých modelů a ukazuje, čím se liší a podobají. Vede praktikanty, aby pomocí vlastního prožívání prozkoumali předkládané téma, a přináší cvičení z vlastní praxe, která terapeutům umožňují přímo se spojit s celo tělovým pociťovnaným prožitkem, který je branou ke kontaktu s Dechem života.

 • Autor: Charles Ridley

Foundations in Craniosacral Biodynamics, Volume Two

The Sentient Embryo, Tissue Intelligence, and Trauma Resolution

Pokračování knihy “Základy kraniosakrální biodynamiky”, v němž se autor podrobněji věnuje “třem tělům” – fyzickému, tekutinovému a přílivovému – a jejich vzájemné provázanosti. Kniha se dále věnuje tématům vztahového pole, embryonálního vývoje, dynamiky porodu a traumatu a dovednostem, které se k těmto doménám pojí.

 • Autor: Franklyn Sills

Life in Motion

The Osteopathic Vision of Rollin E. Becker D.O.

Soubor textů a přednášek Dr. Beckera vycházejících z jeho studia s Williamem Sutherlandem, D. O. (zakladatelem kraniální osteopatie) a z jeho 50-ti let klinické praxe. Svým osobitým způsobem si klade otázku: „Co je ,zdraví‘ a jak nejefektivněji můžeme pomoci, aby se projevilo?“ Jedna z nejlepších knih o tom, jaké je to být praktikantem kladoucím důraz na učení se „naslouchat“ systému klienta.

 • Autor: Rollin E. Becker