O nás

Asociaci jsme založili v roce 2012. Jejím posláním je sdružovat kraniosakrální praktikanty a podporovat kraniosakrální práci v České republice.

JAK?

Pečujeme o kvalitu kraniosakrální práce

 • sdružujeme praktikanty, kteří prošli dlouhodobým výcvikem a zavázali se dodržovat standardy praxe, etický kodex a stanovy ČKA; to definuje úroveň jejich odbornosti a přístupu v kraniosakrální praxi
 • dlouhodobě určujeme standardy praxe

Vytváříme podmínky pro setkávání a spolupráci

 • pomáháme zájemcům o ošetření najít vhodného praktikanta podle lokality nebo specializace
 • organizujeme formální i neformální setkávání pro své členy, a to osobně i online, jako např. pravidelné intervize
 • komunikujeme se školami, které vedou kvalitní odborné kraniosakrální výcviky v ČR
 • spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi

Podporujeme následné vzdělávání kraniosakrálních praktikantů

 • organizováním postgraduálních kurzů, webinářů a dalších vzdělávacích akcí
 • pořádáme každoroční kraniosakrální konferenci, více zde (odkaz na menu Konference)

Propagujeme kraniosakrální práci mezi širší veřejností

 • iniciovali jsme vznik Mezinárodního dne kraniosakrální praxe, který si připomínáme každoročně 27.3. v den výročí narození Dr. W. G. Sutherlanda, zakladatele kraniosakrální práce
 • iniciujeme a podporujeme vydavatelskou činnost a překlady odborných článků

Jsme aktivním členem sítě ECSAN

 • ECSAN je síť evropských asociací, která podporuje rozvoj kraniosakrální praxe a spolupracuje i s mimoevropskými asociacemi a subjekty.

KDO?

Nejvyšším orgánem ČKA je valná hromada, tedy všichni členové. VH se schází minimálně jednou za rok.

Výkonný výbor je volen valnou hromadou a je výkonným orgánem asociace.

Revizní komise je volena valnou hromadou a je kontrolním orgánem asociace.

O NÁS

Ze života asociace

Ze života asociace

Zde doplnit ještě průvodní textík…

Výroční zprávy

Výroční zprávy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Výkazy zisků a ztrát: 2016, 2017, 2018