INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy upraveno: 27/10 2022

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek  Česká kraniosakrální asociace, z.s., sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00, Praha 2, IČO: 22711198, registrace: MV ČR – VS/1-1/90187/12-R,  (dále jen „Správce“)

Účel a rozsah zpracování osobních dat

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účely:

1) zajištění spolkové činnosti v souladu s účelem spolku (dále jen činnost),

2) evidence členů, mimo jiné za účelem výběru členských příspěvků,

3) kontaktování člena při zajištění činnosti a v návaznosti na ní (např. organizační a jiné informace k činnosti spolku.),

4) evidence účastníků akcí pořádaných spolkem,

5) kontaktování účastníků akcí (rozesílání pozvánek na vzdělávácí akce a organizačních informací k činoosti spolku)

6)poskytnutí údajů orgánům státu při plnění povinností spolku vyplývajících z právních předpisů,

Správce zpracovává o členovi tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště;

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mai, popř. další obdobné údaje;

c) údaje o dosaženém vzdělání;

d) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřeby spolku;

e) kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec běžné činnosti).

f) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci a propagaci činnosti nad rámec vnitřní potřeby spolku, zejména za účelem pozdější propagace spolku v tištěných i multimediálních mediích (časopis, web, sociální sítě…), dokumentaci činnosti atd. 

Osobní údaje člena jsou zpracovávány z důvodu plnění závazků správce vůči členovi spolku (plnění smlouvy), z důvodu plnění zákonných povinností správce (vedení účetní evidence….), na základě oprávněného zájmu spolku na jejich zpracování nebo se souhlasem člena .

Správce zpracovává o účastnících vzdělávacích akcí tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení;

b) kontaktní údaje – emailová adresa, popř. telefonní číslo pro marketingové a informační účely účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec běžné činnosti);

c) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci vzdělávací akce, sloužící k dokumentaci a propagaci činnosti nad rámec vnitřní potřeby spolku, zejména za účelem pozdější propagace spolku v tištěných i multimediálních mediích (časopis, web, sociální sítě…), dokumentaci činnosti atd.;  a to na základě oprávněného zájmu spolku na jejich zpracování nebo se souhlasem účastníka. 

Podmínky zpracování, informace o zpracování a práva subjektu údajů

K osobním údajům členů spolku má přístup pouze omezený počet osob, a to jsou  členové výkonného výboru a revizní komise. Správce může v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracování osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v orgánech spolku.

Osobní údaje mohou být zpracovány kromě správcem i jím pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. 

Člen je povinen poskytnout správci pouze úplné a pravdivé identifikační a kontaktní údaje. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Správce ve vztahu k členovi po dobu členství ve spolku. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat za člena spolku. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s bodem e) a f) (viz shora) není pro existenci členství nutný, případně je možné jej odvolat pro konkrétní záznam či obecně, aniž by to byl důvod k ukončení členství.

Na základě písemné žádosti člena je správce povinen poskytnout členovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

Pokud se člen domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života člena nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro marketingové a informační účely má člen právo vznést ke správci námitku.

V případě potřeby předání osobních údajů do státu mimo Evropskou unii (např. z důvodu účasti člena na zahraniční akci mimo EU pořádané zahraničním partnerem správce), je postupováno individuálně a člen je pro takový případ požádán o udělení zvláštního souhlasu.

Člen má právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství a dále 3 roky po zániku členství ve spolku. Za účelem uchovávání informací o historii činnosti spolku z důvodů uvedených dále, je možné Správci udělit souhlas se zpracováním vybraných údajů i po ukončení členství a uplynutí dalších zákonných důvodů, a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k těmto účelům

a) vytváření a zveřejňování souhrnných zpráv o historii spolku za účelem propagace spolku a informování veřejnosti o spolku,

b) anonymizace za účelem zpracovávání statistik k činnostem spolku,

nejdéle však po dobu 10 let po skončení členství ve spolku. 

I v případě, že člen neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení členství, některé údaje jsou správcem zpracovávány i po skončení členství na základě právních povinností (zejména archivace účetních dokladů), a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.

Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dalších dotazů.